Dotacje dla przedsiębiorstw w Małopolsce

Poniższy materiał to opracowanie własne firmy doradczej MG Premium Sp. z o.o. na podstawie ramowego harmonogramu naborów w ramach RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz Uszczegółowienia RPO – dokumentów dostępnych na stronie Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Opracowanie zawiera wyciąg z regionalnego programu operacyjnego dla Małopolski w części mogącej najbardziej zainteresować mikro-, małych i średnich przedsiębiorców z tego obszaru. Aby uzyskać więcej informacji o danym działaniu/poddziałaniu należy rozwijać te zakładki, które Państwa interesują. Nie są to jednak wszystkie działania, w których przedsiębiorcy mogą być beneficjentami. Jeżeli jakichś informacji nie ma bądź potrzebujecie Państwo bardziej szczegółowych informacji zachęcamy do kontaktu z nami – dane kontaktowe w zakładce KONTAKT oraz na dole niniejszej strony.

Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia dotyczące realizacji badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym linii demonstracyjnych i pilotażowych, walidacji, włącznie z uruchomieniem pierwszej produkcji i przygotowaniem do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej, ale już nie samego wdrożenia.

W zakresie wspieranych przedsięwzięć możliwe będzie:

 • nabycie wyników badań lub prac rozwojowych, jeżeli celem przedsięwzięcia jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania w oparciu o prace B+R dotyczące nowych właściwości danej technologii lub możliwości jej zastosowania w nowych warunkach związanych z indywidualnymi potrzebami danego przedsiębiorstwa,
 • przygotowanie prototypów doświadczalnych,
 • tworzenie instalacji demonstracyjnych i pilotażowych,
 • walidacja danego rozwiązania,
 • uruchomienie pierwszej produkcji (eksperymentalnej i niekomercyjnej), wsparcie przygotowania wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej (jako uzupełniający komponent projektu inwestycyjnego), w zakresie obejmującym w szczególności:
  • badania rynku dla nowego lub istotnie ulepszonego rozwiązania,
  • opracowanie procedur związanych z wykorzystywaniem rynkowym danego rozwiązania, 
  • działania związane z certyfikacją,
  • działania związane z ochroną własności intelektualnej, działania związane z wzornictwem,
  • nabycie usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji.

W zakresie działań związanych z ochroną własności intelektualnej możliwe będzie uzyskanie wsparcia w zakresie:

 • przygotowania zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego przez zawodowego pełnomocnika, który zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju jest uprawniony do występowania przed właściwym organem ochrony własności przemysłowej,
 • zgłoszenia przez zawodowego pełnomocnika wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego do właściwego organu w celu uzyskania ochrony przyznawanej przez krajowe, regionalne, unijne lub międzynarodowe organy ochrony własności przemysłowej,
 • zakupu, w związku z przygotowaniem zgłoszenia, zgłoszeniem, analiz i ekspertyz prawnych, ekonomicznych, marketingowych i technicznych dotyczących przedmiotu zgłoszenia lub postępowania, w tym w zakresie wyceny wartości własności intelektualnej, perspektyw rynkowych i uwarunkowań prawnych komercjalizacji oraz zarządzania w przedsiębiorstwie prawami własności przemysłowej,
 • doradztwa w zakresie ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich, korzystania z norm i regulacji, w których są one osadzone.

Wsparcie w ramach poddziałania będzie realizowane z uwzględnieniem następujących zasad:

 1. przedmiotem oceny jest każdorazowo całościowa koncepcja projektu, tj. zarówno prace B+R, jak i założenia dotyczące dalszego wdrożenia: przedmiotem oceny jest poziom naukowy i innowacyjność proponowanych rozwiązań oraz możliwość dokonania wdrożenia pod względem technicznym i ekonomicznym;
 2. wsparcie może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się wnioskodawcy do wdrożenia wyników prac B+R – w okresie trwałości projektu, przy czym wdrożenie może być sfinansowane ze środków własnych lub innego, zewnętrznego źródła finansowania, np. ze środków przeznaczonych na wdrożenia wyników prac B+R w ramach działania 3.4 RPO WM;
 3. przedsiębiorca dokonuje wyboru modelu realizacji projektu, przy czym:
  • może zrealizować prace B+R samodzielnie – w przypadku, gdy dysponuje odpowiednią bazą infrastrukturalną oraz innymi niezbędnymi zasobami,
  • może zlecić realizację prac B+R: organizacji badawczej, jednostce naukowej, uczelni, przedsiębiorcy posiadającemu status centrum badawczo – rozwojowego w rozumieniu ustawy z dn. 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz posiadającemu siedzibę na terytorium RP, konsorcjum naukowemu, konsorcjum naukowo – przemysłowemu, niezależnej jednostce, stanowiącej akredytowane laboratorium (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowanemu laboratorium (ujętemu w aktualnym obwieszczeniu Ministra Gospodarki w sprawie informacji o notyfikowanych jednostkach certyfikujących i jednostkach kontrolujących oraz notyfikowanych laboratoriach), posiadającym siedzibę na terytorium RP,
  • prace B+R mogą być realizowane w partnerstwie z innymi podmiotami, w szczególności z jednostkami naukowymi, uczelniami (w tym spółkami celowymi uczelni), organizacjami pozarządowymi,
  • prace B+R mogą być realizowane wspólnie z innym przedsiębiorcą lub organizacją badawczą w ramach tzw. skutecznej współpracy
 4. przerwanie realizacji projektu oraz rezygnacja z wdrożenia wyników prac B+R nie skutkuje koniecznością zwrotu środków wyłącznie w przypadku, gdy w trakcie realizacji prac B+R lub po ich zakończeniu wykazane zostanie, że wdrożenie nie jest możliwe z względów technicznych i/lub ze względu na brak lub nikłą wartość merytoryczną wyników prowadzonych prac B+R, bądź też nie jest uzasadnione ze względów ekonomicznych;
 5. weryfikacja zasadności i/lub opłacalności wdrożenia dokonywana jest na podstawie oceny eksperckiej oraz analizy ekonomicznej i/lub badań rynkowych.

W ramach poddziałania wsparcie uzyskać mogą przedsięwzięcia zgodne z obszarami inteligentnej specjalizacji regionalnej, przy uwzględnieniu mechanizmu eksperymentacji. Mechanizm ten jest częścią procesu monitorowania inteligentnych specjalizacji regionu i służy umożliwieniu identyfikacji, w ramach otwartej i konkurencyjnej procedury naboru, nowych dziedzin niszowych potencjalnej przewagi konkurencyjnej Małopolski.

Mechanizm eksperymentacji oznacza, że w ramach prowadzonych naborów ograniczony strumień środków przeznaczony zostanie na wsparcie projektów spoza obszarów zidentyfikowanych jako aktualna specjalizacja regionalna.

 

Wsparcie kierowane jest do przedsiębiorstw, w szczególności do podmiotów z sektora MŚP. Przewiduje się, że w ramach prowadzonych naborów określone zostaną strumienie środków dedykowanych MŚP oraz dużym przedsiębiorstwom. Możliwe jest również organizowanie naborów dedykowanych wyłącznie jednej z powyższych kategorii firm.

Pozostałe informacje:
minimalna kwota wsparcia: wynosi 100 000 PLN

wnioskodawca może zlecić realizację części zadań w ramach projektu podwykonawcy / podwykonawcom; łączna wartość zadań w projekcie realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć 50% wartości wydatków kwalifikowanych

 minimalny wkład własny

W przypadku pomocy na projekty badawczo – rozwojowe – zgodnie z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, obowiązującymi na dzień udzielania wsparcia, jednak nie mniej niż:

 • w przypadku badań przemysłowych – 20%
 • w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych – 40%
 • w przypadku studium wykonalności – 30%
Dofinansowanie:

Wsparcie kwalifikowane jako:

 • pomoc na projekty badawczo – rozwojowe,
 • pomoc de minimis,

zgodnie z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, obowiązującymi na dzień udzielania wsparcia.

W przypadku pomocy na projekty badawczo – rozwojowe nie więcej niż:

 1. badania przemysłowe:
 • mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%
 • średnie przedsiębiorstwa – 60%
 • pozostali beneficjenci – 50%
 1. eksperymentalne prace rozwojowe
 • mikro i małe przedsiębiorstwa – 45%
 • średnie przedsiębiorstwa – 35%
 • pozostali beneficjenci – 25%
 1. studium wykonalności
 • mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%
 • średnie przedsiębiorstwa – 60%
 • pozostali beneficjenci – 50%

Intensywność pomocy w przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych można zwiększyć do maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych w następujący sposób: o 15 punktów procentowych, jeżeli spełniony jest jeden z następujących warunków:

 • projekt zakłada skuteczną współpracę:
  • między przedsiębiorstwami, wśród których przynajmniej jedno jest MŚP, lub jest realizowany w co najmniej dwóch państwach członkowskich lub w państwie członkowskim i w państwie umawiającej się strony Porozumienia EOG, przy czym żadne pojedyncze przedsiębiorstwo nie ponosi więcej niż 70% kosztów kwalifikowalnych, lub
  • między przedsiębiorstwem i co najmniej jedną organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, jeżeli ta ostatnia ponosi co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych i ma prawo do publikowania własnych wyników badań;
 • wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane podczas konferencji, za pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych baz bądź oprogramowania bezpłatnego lub otwartego.

Wsparciem objęte zostaną inwestycje przedsiębiorstw dotyczące tworzenia warunków infrastrukturalnych dla działalności badawczo – rozwojowej, ukierunkowanej na wytworzenie i wprowadzenie do własnej działalności gospodarczej nowych produktów, procesów lub usług.

Zakres wsparcia obejmuje:

 1. inwestycje w aparaturę badawczą oraz innego typu infrastrukturę niezbędną do prowadzenia działalności B+R, w tym infrastrukturę służącą badaniu jakości wytwarzanych przez dane przedsiębiorstwo produktów, procesów lub usług,
 2. inwestycje w infrastrukturę centrów badawczo – rozwojowych: uzupełniająco możliwe jest uzyskanie wsparcia w zakresie rozwoju kadr B+R, w tym poprzez zapewnienie wsparcia doradczego w zakresie ubiegania się o status centrum badawczo – rozwojowego, w rozumieniu ustawy z dn. 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.

Warunkiem wsparcia tego typu inwestycji i podstawą dla ich oceny będzie przedstawienie przez wnioskodawcę planu dotyczącego prac badawczo – rozwojowych.

Pozostałe informacje

Wsparcie kwalifikowane jako:

 • regionalna pomoc inwestycyjna
 • pomoc de minimis,

zgodnie z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, obowiązującymi na dzień udzielania wsparcia.

W przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej nie więcej niż:

 • mikro i małe przedsiębiorstwa – 55%
 • średnie przedsiębiorstwa – 45%
 • pozostali beneficjenci – 35%

Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia służące wzmacnianiu współpracy mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z sektorem naukowo – badawczym oraz proinnowacyjnym otoczeniem biznesu.

Pomoc udzielana w formule bonów prowadzić powinna do usprawnienia procesu transferu technologii i zwiększenia poziomu wdrażania do działalności rynkowej przedsiębiorstw w innowacji o charakterze technologicznym lub nietechnologicznym.

Wsparcie w ramach bonu na innowacje może zostać przeznaczone w szczególności na zakup:

 1. usług badawczo – rozwojowych związanych z opracowywaniem, rozwojem lub praktycznym zastosowaniem nowego lub ulepszonego produktu, usługi, bądź zmian procesowych, w tym:
  • analizy przedwdrożeniowe, wykonywanie testów oraz badań dotyczących jakości i zgodności z określonymi wymogami lub normami, a także certyfikacją nowych lub znacząco ulepszonych rozwiązań,
  • wykonywanie prac związanych z dostosowaniem technologicznym nowych lub ulepszonych rozwiązań, a także wykonanie serii próbnej (pierwsza produkcja) przed uruchomieniem produkcji masowej lub działalności handlowej
  • w powiązaniu z powyższymi: badania i prognozy rynku dla nowego lub istotnie ulepszonego rozwiązania, opracowanie strategii i procedur związanych z wykorzystywaniem rynkowym danego rozwiązania.W ramach usługi nie będą kwalifikowane działania i wydatki związane z uruchomieniem produkcji masowej lub działalności handlowej.
 2. usług w zakresie wzornictwa, w tym:
  • wykonanie projektu wzorniczego, obejmującego opracowanie cech technicznych, użytkowych lub estetycznych danego produktu, w celu wprowadzenia do działalności rynkowej,
  • opracowanie projektu inżynierskiego, obejmuje projekty szczegółowe: konstrukcyjny, technologiczny oraz projekty oprzyrządowania;
 3. usług ochrony własności intelektualnej, w tym:
  • zakup, w związku z przygotowaniem zgłoszenia, zgłoszeniem, analiz i ekspertyz prawnych, ekonomicznych, marketingowych i technicznych dotyczących przedmiotu zgłoszenia lub postępowania, w tym w zakresie wyceny wartości własności intelektualnej, perspektyw rynkowych i uwarunkowań prawnych komercjalizacji oraz zarządzania w przedsiębiorstwie prawami własności przemysłowej,
  • doradztwo w zakresie ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich, korzystania z norm i regulacji, w których są one osadzone.

Zasady realizacji bonów na innowacje:

 1. wsparcie przeznaczone jest dla podmiotów z sektora MŚP,
 2. wnioskodawca samodzielnie wybiera wykonawcę usługi/usług, którym może być:
  • jednostka naukowa, posiadająca siedzibę na terytorium RP,
  • przedsiębiorca posiadający status centrum badawczo – rozwojowego w rozumieniu ustawy z dn. 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz posiadający siedzibę na terytorium RP,
  • niezależna jednostka, stanowiąca akredytowane laboratorium (posiadająca akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratorium (ujęte w aktualnym obwieszczeniu Ministra Gospodarki w sprawie informacji o notyfikowanych jednostkach certyfikujących i jednostkach kontrolujących oraz notyfikowanych laboratoriach), posiadające siedzibę na terytorium RP,
  • instytucja otoczenia biznesu (IOB) – ośrodek innowacji, posiadający siedzibę na terenie województwa małopolskiego.
Pozostałe informacje:
 • maksymalna wartość małego bonu na innowacje (typ projektu A) rozumiana jako kwota wsparcia wynosi 50 000 PLN
 • maksymalna wartość dużego bonu na innowacje (typ projektu B) rozumiana jako kwota wsparcia wynosi 100 000 PLN
 • wnioskodawca może uzyskać wsparcie w formie bonu jeden raz w ramach danego naboru
 • brak zaliczek

Wsparcie kwalifikowane jako pomoc de minimis:

 • 90% – w przypadku wsparcia uzyskanego po raz pierwszy,
 • 80% – w przypadku wsparcia uzyskanego po raz drugi,
 • 70% – w przypadku wsparcia uzyskanego po raz trzeci i kolejny

W ramach poddziałania wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia z zakresu:

 1. opracowania i wdrażania nowych modeli biznesowych, w szczególności w celu umiędzynarodowienia,
 2. opracowania strategii / planu działalności międzynarodowej,
 3. udziału w charakterze wystawcy w imprezach targowo – wystawienniczych zorientowanych na rynki zagraniczne,
 4. zakupu specjalistycznych usług doradczych w zakresie umiędzynaradawiania działalności, w tym np.: strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej, określenia potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych, wyszukiwania i doboru partnerów na wybranych rynkach zagranicznych, opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorstwa na wybranym rynku zagranicznym,
 5. uzyskania niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów lub usług na docelowy rynek zagraniczny (certyfikaty, pozwolenia, homologacje, itp.),
 6. dostosowania produkcji (produktu i jego właściwości) bądź usługi do wymagań docelowego rynku zagranicznego (np. rozmiary produktu, jego opakowanie, minimalne standardy świadczenia usług).
Pozostałe informacje:
 • brak zaliczek
 • dofinansowanie 85%

W ramach poddziałania wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia MŚP działających na rynku nie dłużej niż 24 m-ce, z zakresu:

 1. wykorzystania wyników prac B+R do w prowadzenia na rynek nowych produktów, procesów lub usług, tj. w szczególności uruchomienia pierwszej produkcji lub rozpoczęcia świadczenia usług, opartych na wynikach prac B+R. Beneficjent musi legitymować się uregulowanymi kwestiami z zakresu ochrony praw własności przemysłowej w odniesieniu do wdrażanych wyników prac B+R.

W tym zakresie wspierane będą:

 • projekty innowacyjne, polegające na pierwszym wdrożeniu wyników prac B+R, opracowanych w ramach realizacji fazy badawczo – rozwojowej projektu, przy wsparciu środków z osi 1 RPO WM,
 • projekty innowacyjne, polegające na pierwszym wdrożeniu wyników prac

B+R, opracowanych w ramach własnej działalności B+R, finansowanej ze środków własnych lub zewnętrznych (poza wsparciem z osi 1 RPO WM) bądź też pierwszym wdrożeniu wyników prac B+R nabytych przez przedsiębiorstwo

W ramach poddziałania wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia MŚP działających na rynku dłużej niż 24 m-ce, z zakresu:

 1. wykorzystania wyników prac B+R do w prowadzenia na rynek nowych produktów, procesów lub usług, tj. w szczególności uruchomienia pierwszej produkcji lub rozpoczęcia świadczenia usług, opartych na wynikach prac B+R. Beneficjent musi legitymować się uregulowanymi kwestiami z zakresu ochrony praw własności przemysłowej w odniesieniu do wdrażanych wyników prac B+R.

W tym zakresie wspierane będą:

 • projekty innowacyjne, polegające na pierwszym wdrożeniu wyników prac B+R, opracowanych w ramach realizacji fazy badawczo – rozwojowej projektu, przy wsparciu środków z osi 1 RPO WM,
 • projekty innowacyjne, polegające na pierwszym wdrożeniu wyników prac

B+R, opracowanych w ramach własnej działalności B+R, finansowanej ze środków własnych lub zewnętrznych (poza wsparciem z osi 1 RPO WM) bądź też pierwszym wdrożeniu wyników prac B+R nabytych przez przedsiębiorstwo

 1. inwestycji MŚP dostarczających urządzenia i instalacje finalne niezbędne do produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Wsparcie w ramach tego typu projektu będzie skierowane na rozwój MŚP wytwarzających urządzenia wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych.

Wsparcie może zostać również udzielone na inwestycje w zakresie budowy/rozbudowy instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw. Jednak będą one ukierunkowane wyłącznie na produkcję paliw drugiej i trzeciej generacji.

Wspierany będzie zatem rozwój urządzeń wytwarzających:

 1. energię elektryczną z wiatru, wody, biogazu i biomasy,
 2. ciepło przy wykorzystaniu biomasy oraz energii geotermalnej i słonecznej,
 3. energię elektryczną i ciepło w kogeneracji,
 4. biokomponenty oraz biopaliwa

W ramach poddziałania wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia służące zwiększeniu dostępności do wysokiej jakości, specjalistycznych usług doradczych, dostosowanych do potrzeb MŚP działających na rynku dłużej niż 24 m-ce.

Wsparcie w ramach bonu na doradztwo może zostać przeznaczone na zakup specjalistycznych usług doradczych, przez które rozumie się usługi nie związane ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak, np. rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama.

Pomoc udzielana w formule bonów prowadzić powinna do zwiększania konkurencyjności oraz produktywności MŚP.

Kierunkowe zasady realizacji bonów na doradztwo:

 1. wsparcie przeznaczone jest dla podmiotów z sektora MŚP działających na rynku dłużej niż 24 m-ce,
 2. beneficjent samodzielnie wybiera wykonawcę usługi, którym może być posiadający siedzibę na terytorium RP podmiot, świadczący usługi wysokiej jakości, np. ujęty w tzw. Rejestrze Usług Rozwojowych, (szczegółowe wymagania w tym zakresie ujęte zostaną w odrębnym dokumencie),
 3. maksymalna wartość bonu wynosi 20 000 PLN, przy wsparciu do 90% wydatków kwalifikowanych w przypadku bonu uzyskanego po raz pierwszy: w przypadku uzyskania wsparcia w formie bonu po raz kolejny, poziom dofinansowania będzie każdorazowo pomniejszany o 10%,
 4. wnioskodawca może uzyskać wsparcie w tej formie więcej niż jeden raz w okresie realizacji programu, jednak nie więcej niż jeden raz w ramach danego naboru.

Typy projektów
 1. głęboka modernizacja energetyczna budynków
 2. inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych
 3. kompleksowy projekt obejmujący: (a) modernizację energetyczną budynków, (b) inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych,
 4. rozwój budownictwa energooszczędnego oraz pasywnego

Główną grupę docelową interwencji stanowią mikro, mali i średni przedsiębiorcy inwestujący w zakresie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa oraz wykorzystania w nim OZE.

Celem działania jest umożliwienie zmniejszenia zapotrzebowania na energię i ciepło, jak również ograniczenie zużycia wody, czy zwiększenie wykorzystania ciepła odpadowego.

W wyniku realizacji działania nastąpi podniesienie efektywności energetycznej przedsiębiorstw poprzez zmiany w procesach technologiczno – produkcyjnych, kompleksowe modernizacje energochłonnych obiektów, będących zapleczem działalności przedsiębiorstw (np. budynki produkcyjne, usługowe, produkcyjno – usługowe) oraz zwiększone wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

W odniesieniu do projektów dotyczących głębokiej modernizacji energetycznej obowiązkowym warunkiem poprzedzającym realizacje będzie przeprowadzenie audytów energetycznych, które posłużą weryfikacji faktycznych oszczędności energii oraz wynikających z nich wymiernych skutków finansowych dla przedsiębiorstwa.

Projekty oceniane będą głównie w oparciu o kryterium efektywności kosztowej oraz osiągniętych efektów wpisujących się w cele osi priorytetowej. Jednym z czynników branych pod uwagę przy wyborze takich inwestycji do wsparcia, będzie koncepcja opłacalności.

W procesie wyboru projektów, obok oceny osiągniętych mierników efektywności energetycznej analizie będą także poddawane efekty ekologiczne przeprowadzonej inwestycji (np. redukcja emisji CO2, ograniczenie innych zanieczyszczeń środowiska). Preferowane będą projekty zwiększające efektywność energetyczną powyżej 60%, natomiast projekty z zakresu modernizacji energetycznej zwiększające efektywność energetyczną poniżej 25% nie będą kwalifikowały się do dofinansowania.

W ramach działania realizowane będą mogły być również projekty polegające na zastosowaniu w przedsiębiorstwie odnawialnych źródeł energii. Interwencja obejmować będzie projekty zmierzające do wzrostu produkcji energii elektrycznej i/lub ciepła pochodzących z zasobów odnawialnych poprzez realizację inwestycji w zakresie budowy lub modernizacji jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła.

W ramach działania realizowane będą mogły być również projekty w tym także w kogeneracji w układach spełniających kryterium wysokosprawnej kogeneracji.

W przypadku tego rodzaju projektów wsparcie otrzyma budowa, uzasadnionych pod względem ekonomicznym, nowych instalacji o jak najmniejszej z możliwych emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń powietrza.

W ramach działania wsparcie będzie udzielane również w zakresie zastosowania energooszczędnych technologii produkcji (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda, ciepło odpadowe), a także wprowadzania systemów zarządzania energią. W ramach tego rodzaju projektów może być dofinansowane np. zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji, wymiana maszyn, modernizacja środków produkcji, przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie, zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa, wprowadzenie systemów zarządzania energią. W przypadku tego rodzaju projektów będą one mogły być realizowane wyłączenie, jako element projektu dotyczącego modernizacji energetycznej lub zastosowania odnawialnych źródeł energii. Inwestycje w OZE muszą uwzględniać wymogi wynikające z planowania przestrzennego.

Dodatkowo w odniesieniu do ww. typów wsparcia ocenie będzie poddawany także charakter demonstracyjny projektów i możliwość wykorzystania wprowadzonych w nich rozwiązań przez innych przedsiębiorców.

W ramach działania przewiduje się, iż wsparcie skierowane będzie także na inwestowanie w rozwój budownictwa energooszczędnego oraz pasywnego. Wsparcie to będzie ukierunkowane wyłącznie na projekty o charakterze demonstracyjnym, pilotażowym. Projekty takie będą miały na celu szerzenie wiedzy na temat korzyści ekonomicznych wynikających z zastosowania tego rodzaju rozwiązań w budownictwie przy jednoczesnym promowaniu ich z punktu widzenia ochrony klimatu.

Tryb konkursowy na podstawie programów rozwoju uzdrowisk.

W przypadku poddziałania 6.3.2 podmiotem odpowiedzialnym za przygotowanie planu działań („Planu rozwoju uzdrowisk”) będą gminy uzdrowiskowe. Plan ten będzie przygotowywany na bazie dokumentów strategicznych uzdrowisk, uwzględniający diagnozę, opis potencjału danego uzdrowiska oraz listę projektów zgłoszonych przez wnioskodawców.

Małopolska, to jeden z wiodących regionów oferty uzdrowiskowej w Polsce, o uznanej tradycji i bogatej historii. Na obszarze województwa znajduje się 9 spośród 45 polskich uzdrowisk, stanowiących doskonałą bazę dla rozwoju turystyki uzdrowiskowej i usług zdrowotnych. Rozwój turystyki uzdrowiskowej i prozdrowotnej obejmującej wszelkie pobyty związane z wykorzystaniem bogactw naturalnych w celach zdrowotnych, profilaktycznych, rekreacyjnych oraz odnowy biologicznej, stanowi doskonałe uzupełnienie oferty całego regionu.

W Amach poddziałania 6.3.2 planuje się realizację przedsięwzięć związanych z wykorzystaniem i rozwojem specyficznych walorów miejscowości uzdrowiskowych w szczególności poprzez inwestycje w ogólnodostępne obiekty i infrastrukturę uzdrowiskową oraz budowę i rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w tych miejscowościach.

Dodatkowo jako część szerszego projektu (związanego z rozwojem infrastruktury uzdrowiskowej, turystycznej i rekreacyjnej) możliwe będą działania związane z przygotowaniem terenów inwestycyjnych pod zagospodarowanie, w tym m.in. infrastruktura wodno-kanalizacyjna, drogi wewnętrzne.

Wykaz miejscowości uzdrowiskowych:

 • Krynica,
 • Muszyna,
 • Piwniczna,
 • Rabka,
 • Szczawnica,
 • Wapienne,
 • Wysowa,
 • Żegiestów,
 • Swoszowice –dzielnica Miasta Krakowa.

 

Pozostałe informacje:
 • Dofinansowanie – maksymalne dofinansowanie projektów nie objętych pomocą publiczną: 75%
 • Maksymalna wielkość projektu nie może przekroczyć kwoty 2 mln EURO.

Dokumenty źródłowe:

 1. Harmonogram naborów na rok 2018 w ramach RPO WM 2014-2020 (wersja z dnia 12 kwietnia 2018r.)
 2. Ramowy harmonogram naborów RPO WM 2014-2020
 3. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu dla województwa małopolskiego